UAFinance

Главная » 2009 » Июнь » 7 » Бухгалтерський облік основних засобів
Бухгалтерський облік основних засобів
Виробничо - господарська діяльність підприємств забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних фондів - засобів праці і матеріальних умов процесу праці.

Засоби праці - верстати, робочі машини, передавальні пристрої, інструмент і т.п., а матеріальні умови процесу праці - виробничі будівлі, транспортні засоби та інші.

Відмінною рисою основних засобів є їх багаторазове використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища вони снашіваются поступово і переносять свою початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміну їх служби шляхом нарахування зносу (амортизації) за встановленими нормами.

Формування ринкових відносин у країні змушує по-новому підійти до постановки обліку на окремих ділянках фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, у тому числі обліку основних засобів та їх оподаткування.

В умовах обмеженості фінансових ресурсів в сучасних умовах розвитку економіки, високий ступінь зношеності основних засобів важливе значення набуває вибір облікової політики на підприємствах по залученню інвестицій та оновлення основного капіталу.

В останні роки значно змінилася нормативна база з бухгалтерського обліку основних засобів. Поряд з виходом Закону РФ "Про бухгалтерський облік", введено Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" (ПБУ 6 / 97). Держкомстатом Росії розроблено і введено в дію типові міжгалузеві форми первинної облікової документації з обліку основних засобів. Мали місце серйозні зміни і доповнення до Законів РФ "Про основи податкової системи в Російській Федерації", "Про податок на додану вартість" та ряд інших Законів РФ. Наказом Міністерства фінансів РФ від 20.07.98 р. № 33н затверджені Методичні вказівки з бухгалтерського обліку основних засобів. З 1 січня 1999 р. введена в дію частина перша Податкового кодексу Російської Федерації.

Ці та інші нормативні документи внесли суттєві зміни в техніку і методологію обліку та оподаткування основних засобів.

Основні засоби відіграють величезну роль у процесі праці, так як вони у своїй сукупності утворюють виробничо - технічну базу і визначають виробничу потужність підприємства.

Протягом тривалого періоду використання основні засоби надходять на підприємство і передаються в експлуатацію; зношуються в результаті експлуатації; піддаються ремонту, за допомогою якого відновлюються їхні фізичні якості; переміщаються всередині підприємства; вибувають з підприємства внаслідок ветхість або недоцільність подальшого застосування. Одним із показників ефективного використання основних фондів є збільшення: часу їх роботи (шляхом скорочення простоїв); коефіцієнта змінності; продуктивності (на базі впровадження нової техніки і технології); фондоотдачі (тобто збільшення випуску продукції, обсягу виконаних робіт та послуг на кожен карбованець основних фондів).

Підприємства мають право володіння, користування та розпорядження основними засобами: безоплатно передавати або продавати іншим підприємствам, обмінювати, здавати в оренду, належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, списувати з балансу, якщо вони зношені або морально застаріли, незалежно від того, повністю чи вони амортизувати чи ні.

Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є:

контроль за збереженням і наявністю основних засобів за місцями їх використання; правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в обліку їх надходження, вибуття та переміщення;

контроль за раціональним витрачанням коштів на реконструкцію і модернізацію основних засобів;

обчислення частки вартості основних засобів у зв'язку з використанням і зносом для включення у витрати підприємства;

контроль за ефективністю використання робочих машин, устаткування, виробничих площ, транспортних засобів та інших основних засобів;

точне визначення результатів від списання, вибуття об'єктів основних засобів.

Ці завдання вирішуються за допомогою належної документації та забезпечення правильної організації обліку наявності та руху основних засобів, розрахунків за їх амортизації та обліку витрат по їх ремонту.

Таким чином, беручи до уваги перераховані вище завдання, що стоять перед бухгалтером на підприємстві, розглянемо їх виконання на прикладі конкретної організації (ТОВ "Кар'єра"). Для цього виявив ступінь відповідності чинному законодавству ведення обліку основних засобів за наступними основними напрямками:

сутність основних засобів, їх класифікації та оцінки,

облік їх наявності та руху;

облік амортизації основних засобів;

вибір облікової політики з їх ремонту;

облік вибуття основних засобів;

організація обліку виходячи з фінансових можливостей господарського суб'єкта;

питання інвентаризації та переоцінки основних засобів;

виявлення недоліків за результатами проведеного дослідження;

пропозиції щодо їх усунення.

Категория: Бухгалтерия | Просмотров: 3602 |