UAFinance

Главная » 2009 » Июнь » 14 » Інвестиції та інвестиційна діяльність
Інвестиції та інвестиційна діяльність
Інвестиції відіграють дуже важливу роль в економіці. Вони об'єктивно необхідні для стабільного розвитку економіки, забезпечення сталого економічного зростання. Активний інвестиційний процес зумовлює економічний потенціал країни в цілому, сприяє підвищенню життєвого рівня населення. Економічна діяльність окремих господарюючих суб'єктів залежить значною мірою від об'ємів і форм здійснюваних інвестицій.
На загальноекономічної рівні інвестиції потрібні для:
• розширеного відтворення;
• структурних перетворень в країні;
• підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
• рішення соціальноекономічного проблем, зокрема проблем безробіття, екології, охорони здоров'я, розвитку системи освіти та ін
На мікрорівні інвестиції сприяють:
• розвитку та зміцнення позиції компанії;
• оновлення основних фондів;
• росту технічного рівня фірми;
• стабілізації фінансового стану;
• підвищення конкурентоспроможності підприємства;
• підвищення кваліфікації кадрового складу;
• вдосконалення методів управління.
Під інвестиціями розуміються грошові кошти, цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права, що мають грошову оцінку, вкладених в об'єкти підприємницької та (або) іншої діяльності з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту.
Класифікація інвестицій. Обгрунтована класифікація інвестицій дозволяє враховувати і аналізувати рівень їх використання, а також приймати відповідні рішення як на макро, так і на мікрорівні.
Інвестиції можна класифікувати за наступними критеріями:
1) по об'єктах вкладень:
в реальні кошти (земля, будівлі, верстати, обладнання та інші основні засоби). Подібні інвестиції прийнято називати капітальними вкладеннями;
у фінансові засоби (насамперед у цінні папери, а також у валюту, страхові поліси та інші фінансові інструменти);
в нефінансові засоби (дорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, предмети колекціонування та ін);

в нематеріальні цінності (інтелектуальна власність, освіта, перепідготовка кадрів, охорону здоров'я, наукові розробки тощо);
2) за строками вкладень:
короткострокові (вкладення на період не більше 1 року);
довгострокові (вкладення на період понад 1 року);
3) по стратегічним цілям:
прямі (у цінні папери з метою отримання права керування фірмою емітентом, а також безпосередньо у виробництво);
портфельні (придбання цінних паперів для отримання прибутку, але без права керування фірмою емітентом);
4) за формами власності інвестора:
державні (вкладення коштів органами влади федерального, субфедерального та місцевого рівня, органами державних бюджетних та позабюджетних фондів, державними та муніципальними унітарним підприємством);
приватні (вкладення коштів фізичними особами, а також організаціями недержавної форми власності);
іноземні (вкладення, здійснювані іноземними державами, юридичними та фізичними особами).
Структура інвестицій.
Ефективність використання інвестицій залежить від їх структури. Під структурою інвестицій розуміється їх складу за видами і напрямку використання, а також питома вага в загальному обсязі інвестицій.
Розрізняють технологічну, галузеву структуру, за джерелами фінансування та за видами власності.
Технологічна структура реальних інвестицій дає уявлення про склад витрат на будівельномонтажних роботи, придбання машин, обладнання, інструментів, на інші капітальні витрати.

Воспроізводственная структура капітальних вкладень характеризує розподіл і співвідношення інвестицій за формами відтворення основних виробничих фондів, показує долю капітальних вкладень, які спрямовуються на реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств, нове будівництво, модернізацію виробництва.
Галузева структура означає розподіл і співвідношення капітальних вкладень по галузях промисловості та економіки. Вона свідчить про ступінь збалансованості і пропорційності у розвитку галузей, а також про розвиток галузей, що забезпечують прискорення науковотехнічної прогресу в країні.
Важливу роль відіграє і структура капітальних вкладень за формами власності, під якою розуміється розподіл і співвідношення капітальних вкладень у розрізі форм власності: державної, муніципальної, змішаної, іноземної та ін
Під територіальної структурою капітальних вкладень розуміється їх розподіл і співвідношення по територіях, регіонами, областям країни.
Аналіз структури інвестицій має важливе значення, бо дозволяє виявити тенденції у використанні інвестицій та розробити ефективну інвестиційну політику.

Категория: Инвестирование | Просмотров: 1995 |