UAFinance

Главная » 2009 » Июнь » 18 » Оцінка інвестиційних проектів
Оцінка інвестиційних проектів
Оцінка інвестиційних проектів, що здійснюються на діючому підприємстві. Щербаков О.І. (Ощадбанк РФ) Існує досить велика література по оцінці інвестиційних проектів. Зазвичай виклад будується з самого початку, тобто вводиться поняття інвестиційного проекту, йдеться про необхідність комплексної оцінки, включаючи аналіз фінансової заможності та економічної ефективності інвестиційного проекту, вивчаються критерії і методи такої оцінки, способи обліку інфляції та невизначеності у вихідних даних. Всі ці, безумовно, важливі питання вивчаються на прикладі проектів, реалізованих "з нуля", "в чистому полі". Методів оцінки проектів, що здійснюються на діючому підприємстві, приділяється менше уваги, хоча тут є низка питань, які варто обговорити. Тим більше що на практиці ми маємо справу в основному саме з такими проектами.

Фактори, що впливають на вибір методу оцінки Очевидно, що коли ми маємо справу з оцінкою проекту на діючому підприємстві, необхідно з'ясувати, як факт наявності поточної діяльності впливає на результати аналізу проекту. А це, в свою чергу, залежить від цілей аналізу і від цілого ряду факторів, з яких можна виділити наступні:

З якої точки зору оцінюється проект. Проект може оцінювати саме підприємство (його акціонери), проект може бути оцінений з точки зору зовнішнього інвестора (нового акціонера), проект може оцінювати банк або лізингова компанія, з метою визначення можливості своєї участі у його фінансуванні, і, нарешті, проект можуть розглядати державні установи, наприклад у випадках, коли передбачається державна підтримка проекту.

Порівнянною масштабів підприємства та проекту. Можлива ситуація, коли порівняно невелике підприємство реалізує масштабний проект і ситуація, коли велике підприємство здійснює відносно невеликий проект.

Ступінь використання проектом активів підприємства. Проект може полягати у зміні існуючої технології і бути, таким чином, повністю зав'язані на діюче виробництво, а може бути повністю незалежним, в тому числі і територіально, від діючого виробництва.

На якій стадії знаходиться проект. Підприємство може вибирати проект з безлічі можливих. Підприємство може поводить комплексну оцінку проекту до моменту початку його фінансування. І, бувають випадки, коли необхідно оцінити проект (для прийняття будь-яких рішень з приводу цього проекту) коли частина вкладень вже зроблена.

Фінансова спроможність та ефективність проекту У загальному випадку, комплексна оцінка проекту передбачає оцінку фінансової заможності проекту та оцінку його економічної ефективності. Однак, наприклад, банк чи нового зовнішнього інвестора не цікавить фінансова спроможність окремо проекту. Якщо вони збираються вкладати гроші в підприємство в цілому, їх цікавить фінансова спроможність підприємства, що здійснює інвестиційний проект. З іншого боку, підприємство, при оцінці проекту може ставити питання про фінансову заможності виділеного проекту, наприклад, якщо це незначний за масштабами проект чи це територіально відокремлений проект. Те ж стосується питань економічної ефективності. Банк може профінансувати проект, що має не високі показники ефективності у випадку, якщо він впевнений у поворотності коштів від результатів діючого виробництва. Якщо велике підприємство реалізує невеликий за обсягом проект, то питання ефективності проекту, з точки зору банку, можуть бути вторинні по відношенню до питань фінансової заможності підприємства в цілому. У той же час, ефективність масштабного, для реалізує його підприємства, проекту принципово важлива для прийняття рішення про кредитування. З точки зору підприємства, обирають інвестиційні проекти для інвестування питання їх фінансової заможності на етапі первинного відбору проектів скоріше другорядним. Необхідно, насамперед, визначити найбільш ефективні способи вкладення коштів, а вже потім визначатися з тим, яким чином забезпечити фінансову спроможність проекту та підприємства. І навпаки, якщо більша частина коштів вже вкладено, то ефективність нових вкладень буде найімовірніше досить значна (вартість завершення проекту порівнюється з ефектами, зумовленими переважно раніше здійсненими вкладеннями) і, відповідно, точне визначення параметрів ефективності не представляє особливого інтересу. У той же час, питання про фінансову заможності раніше розпочатого проекту може стати з особливою гостротою в ході його реалізації. До речі, часто, не зрозуміло з якою метою, займаються визначенням ефективності проекту в ході його реалізації з урахуванням раніше здійснених вкладень. Оскільки вкладення, як правило, не оборотні, то усвідомлення їх недостатньої ефективності по суті нічого не змінює. Важливо визначити, що робити далі і оцінити ефективність передбачуваних рішень.

Методи оцінки проектів, що здійснюються на діючому підприємстві Ми бачимо, що не завжди необхідна комплексна оцінка проекту і, ми бачимо також наявність різного розуміння фінансової заможності - заможність обособленного проекту і спроможність підприємства, що здійснює проект. Виходячи з цього застосовують різні методи аналізу інвестиційних проектів, що здійснюються на діючому підприємстві. Розглянемо їх окремо. Метод умовного виділення. Найкраще застосовувати тоді, коли проект фізично обособлен від підприємства і може розглядатися незалежно. Для цього проект, що представляє собою частину підприємства, умовно представляють як окрема юридична особа зі своїми активами і пасивами, виручкою і витратами. Метод дозволяє оцінити ефективність проекту та його фінансову спроможність. При цьому питання про фінансову заможності підприємства, що здійснює проект, залишається відкритим. Можливі також похибки в економічних розрахунках, зумовлені зробленими припущеннями про виділення проекту в окреме підприємство. Зокрема, це відноситься до визначення податків, які сплачуються за результатами діяльності підприємства в цілому, з урахуванням наявних пільг та результатів поточної діяльності підприємства в цілому. Тим не менше, для класу відокремлених від підприємства проектів, метод володіє такими перевагами як легкість у проведенні розрахунків, відсутність необхідності будувати фінансовий план підприємства в цілому.

Метод аналізу змін. Аналізуються лише зміни (збільшення), що вносить проект в показники діяльності підприємства. Метод особливо зручний, коли суть проекту полягає в модернізації або розширення поточного виробництва. Причому суть проекту може укладатись як у зростанні виручки (від збільшення обсягів або якості продукції), так і в зменшенні поточних витрат. Завдання полягає в тому, щоб порівняти приріст чистих доходів підприємства з обсягом інвестицій, необхідних для забезпечення цього приросту. Головним достоїнством методу є відносна простота підготовки вихідних даних (у розрахунок закладаються тільки зміни параметрів). Недолік методу в тому, що він не дозволяє оцінити фінансову спроможність підприємства, що реалізує проект. По суті, аналізується лише економічна ефективність, оскільки і про фінансову заможності власне проекту даному випадку важко говорити, оскільки проект надто тісно пов'язаний з підприємством для того, щоб ці поняття можна було розділити. Складність методу полягає в тому, щоб коректно виділити всі зміни, які вносить проект в діяльність підприємства, в тому числі і зміни, пов'язані з обчисленням і сплатою податків (наприклад, відшкодування ПДВ).

Метод об'єднання. Метод спрямований на аналіз фінансової заможності підприємства, що здійснює проект, і не дозволяє говорити про ефективність проекту. Особливо зручно використання методу, коли масштаби проекту можна порівняти з масштабами діючого виробництва. Метод передбачає побудову фінансового плану підприємства, що здійснює інвестиційний проект. Це включає побудову прогнозу звіту про прибуток, звіту про рух грошових коштів і прогнозного балансу підприємства, заснованого на початковому балансі і закладаються у фінансовий план параметрів. Складність методу як раз і полягає в побудові коректного фінансового плану, що прив'язане до поточного фінансового стану підприємства з урахуванням наявного оборотного капіталу, наявних кредитів і поточних заборгованостей. При моделюванні діяльності реального підприємства часто виникають питання про ступінь деталізації плану (виділення найбільш суттєвого), про необхідність моделювання різних нестандартних ситуацій, зокрема ситуації, коли наявні величини статей оборотного капіталу не відповідають нормативним значенням. Тому важливо добре знати підприємство та його історію, вивчити його відносини з кредиторами та контрагентами, що і дозволяє робити більш достовірні прогнози на майбутнє.

Метод накладання. Для оцінки проекту цим методом спочатку розглядається власне проект (метод умовного виділення), аналізується його економічна ефективність і фінансова спроможність, а потім готується фінансовий план підприємства без проекту, а потім, на рівні базових форм фінансової звітності поєднуються результати по поточній діяльності підприємства та по проекту. На основі отриманих сполучених звіті про прибуток, звіт про рух грошових коштів і балансовому звіті робиться висновок про фінансову заможності підприємства в цілому, з урахуванням проекту. Гідність методу - можливість отримати відповіді на всі питання, що цікавлять, з різних точок зору. Однак є й недоліки. Це громіздкість всіх побудов, умовність окремого від підприємства опису проекту (проект, пов'язаний з модернізацією, зміною технології діючого виробництва важко піддається окремим опису) і деяка штучність в процесі накладення (не всі функції мають властивість адитивні, наприклад, в тому, що стосується визначення суми податків).

Метод порівняння. Суть методу полягає в тому, що спочатку, як і у методі об'єднання, описується фінансовий план підприємства, що здійснює проект ( "підприємство з проектом"), потім описується діюче виробництво ( "підприємство без проекту" або діяльність підприємства у разі, якщо вона відмовиться реалізовувати інвестиційний проект). На основі фінансового плану підприємства з проектом проводиться оцінка фінансової спроможності підприємства, що здійснює інвестиційний проект. Для оцінки ефективності проекту необхідно порівняти чисті доходи підприємства з проектом з чистими доходами підприємства без проекту. Різниця покаже ефект власне від проекту. Гідність методу - можливість комплексної оцінки будь-якого, а не тільки отделімого від підприємства проекту. Перевагою також є відсутність умовних побудов, не треба замислюватися про те, як описати проект окремо від підприємства. Недолік, в порівнянні з методом накладання, - відсутність висновків про фінансову заможності власне проекту (це може знадобитися при управлінні проектами у великих компаніях). У порівнянні з іншими методами недоліком є велика складність побудов. Існує і інші спеціальні методи оцінки проектів на діючому підприємстві.

Категория: Инвестирование | Просмотров: 3205 |