UAFinance

Главная » 2009 » Июль » 7 » Реалізація цілей інвестування
Реалізація цілей інвестування
Реалізація цілей інвестування передбачає формування інвестиційних проектів, які забезпечують інвесторів та інших учасників проектів необхідною інформацією для прийняття рішення про інвестування.

Поняття інвестиційного проекту трактується двояко:

1. як діяльність (захід), що передбачає здійснення комплексу будь-яких дій, що забезпечують досягнення певних цілей;
2. як система, що включає певний набір організаційно-правових та розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення будь-яких дій або що описують ці дії.

Існують різні класифікації інвестиційних проектів. В залежності від ознак, покладених в основу класифікації, можна виділити наступні види інвестиційних проектів.

По відношенню один до одного:

* Незалежні допускають одночасне і роздільне здійснення, причому характеристики їх реалізації не впливають один на одного;
* Взаємовиключні тобто не допускають одночасної реалізації. На практиці такі проекти часто виконують одну й ту ж функцію. Із сукупності альтернативних проектів може бути здійснений тільки один;
* Взаємодоповнюючі реалізація яких може відбуватися лише спільно.

По термінах реалізації (створення і функціонування):

* Короткострокові (до 3 років);
* Середньострокові (3-5 років);
* Довгострокові (понад 5 років).

За масштабами (найчастіше масштаб проекту визначається розміром інвестицій):

* Малі проекти, дія яких обмежується рамками однієї невеликої фірми, що реалізовує проект. В основному вони являють собою плани розширення виробництва та збільшення асортименту продукції, що випускається. Їх відрізняють порівняно невеликі терміни реалізації;
* Середні проекти-це найчастіше проекти реконструкції і технічного переозброєння існуючого виробництва продукції. Вони реалізуються поетапно, по окремих виробництв, у суворій відповідності із заздалегідь розробленими графіками надходження всіх видів ресурсів;
* Великі проекти - проекти великих підприємств, в основі яких лежить прогресивно «нова ідея» виробництва продукції, необхідної для задоволення попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках;
* Мегапроекти-це цільові інвестиційні програми, що містять безліч взаємопов'язаних кінцевих проектів. Такі програми можуть бути міжнародними, державними та регіональними.

За основною спрямованості:

* Комерційні проекти, головною метою яких є одержання прибутку;
* Соціальні проекти, орієнтовані, наприклад, на вирішення проблем безробіття в регіоні, зниження крімінагенного рівня і т.д.;
* Екологічні проекти, основу яких становить поліпшення середовища перебування;
* Інші

У залежності від ступеня впливу результатів реалізації інвестиційного проекту на внутрішні чи зовнішні ринки фінансових, матеріальних продуктів і послуг, праці, а також на екологічну та соціальну обстановку:

* Глобальні проекти, реалізація яких суттєво впливає на економічну, соціальну або екологічну ситуацію на Землі;
* Народногосподарські проекти, реалізація яких суттєво впливає на економічну, соціальну або екологічну ситуацію в країні, і при їх оцінці можна обмежуватися урахуванням тільки цього впливу;
* Великомасштабні проекти, реалізація яких суттєво впливає на економічну, соціальну або екологічну ситуацію в окремо взятій країні;
* Локальні проекти, реалізація яких не робить істотного впливу на економічну, соціальну або екологічну ситуацію в певних регіонах і (або) містах, на рівень та структуру цін на товарних ринках.

Особливістю інвестиційного процесу є його спряженість з невизначеністю, ступінь якої може сильно варіюватися, тому в залежності від величини ризику інвестиційні проекти підрозділяються таким чином:

* Надійні проекти, які характеризуються високою ймовірністю отримання гарантованих результатів (наприклад, проекти, що виконуються за державним замовленням);
* Ризикові проекти, для яких характерна висока ступінь невизначеності як витрат, так і результатів (наприклад, проекти, пов'язані зі створенням нових виробництв і технологій).

На практиці дана класифікація не є вичерпною і допускає подальшу деталізацію.

Реалізація будь-якого інвестиційного проекту переслідує певну мету. Для різних проектів ці цілі можуть бути різними, але в цілому їх можна об'єднати в чотири групи:

1. збереження продукції на ринку;
2. розширення обсягів виробництва та покращення якості продукції;
3. випуск нової продукції;
4. вирішення соціальних та економічних завдань.

Певна мета може бути досягнута різними шляхами,
тому більша частина проектів, що реалізуються носить конфліктний характер, коли опрацьовуються різні шляхи досягнення однієї і тієї ж мети.

Всім інвестиційним проектам властиві деякі загальні риси, що дозволяють їх стандартизувати. Це:

* Наявність тимчасового лага між моментом інвестування і моментом отримання доходів;
* Вартісна оцінка проекту.

Проміжок часу між моментом появи проекту і моментом закінчення його реалізації називається життєвим циклом проекту (або проектним циклом). Закінченням існування проекту може бути:

* Введення в дію об'єктів, початок їх експлуатації і використання результатів виконання проекту;
* Досягнення проектом заданих результатів;
* Припинення фінансування проекту;
* Початок робіт з внесення в проект серйозних змін, не передбачених початковим задумом, тобто модернізація;
* Висновок об'єктів проекту з експлуатації.

Інвестиційні проекти мають різноманітні форми
і зміст. Інвестиційні рішення, що розглядаються при аналізі проектів, можуть ставитися, наприклад, до придбання нерухомого майна, капіталовкладення в обладнання, наукових досліджень, дослідно-конструкторських розробок, освоєння нового родовища, будівництва великого виробничого об'єкта або підприємства.

Однак розробка будь-якого інвестиційного проекту - від початкової ідеї до експлуатації - може бути представлена у вигляді циклу, що складається з трьох фаз: перед інвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної (або виробничої). Сумарна тривалість трьох фаз становить життєвий цикл (строк життя) інвестиційного проекту (project lifetime). Універсального підходу до розподілу фаз інвестиційного циклу на етапи немає. Вирішуючи це завдання, учасники проекту повинні звертати увагу на особливості і умови виконання даного проекту.

Категория: Инвестирование | Просмотров: 2321 |