UAFinance

Главная » 2009 » Июль » 8 » Поняття інвестиційного проекту
Поняття інвестиційного проекту
Розглянемо приклади зміст фаз життєвого циклу проекту.

Фаза 1 - перед інвестиційна, що передує основному обсягом інвестицій, не може бути визначена досить точно. У цій фазі проект розробляється, вивчаються його можливості, проводяться попередні техніко-економічні дослідження, ведуться переговори з потенційними інвесторами та іншими учасниками проекту, вибираються постачальники сировини та обладнання. Якщо інвестиційний проект передбачає залучення кредиту, то в цій фазі укладається угода на його отримання; здійснюється юридичне оформлення інвестиційного проекту: підготовка документів, оформлення контрактів та реєстрація підприємства.

Витрати, пов'язані із здійсненням першої стадії, в разі позитивного результату і переходу до здійснення проекту капіталізуються і входять до складу передвиробнича витрат, а потім через механізм амортизації відносяться на собівартість продукції.

Фаза 2 - інвестиційна, коли відбувається інвестування або здійснення проекту. У цій фазі робляться конкретні дії, що вимагають набагато більших витрат і носять безповоротний характер, а саме: розробляється проектно-кошторисів-ва документація; замовляється обладнання; готуються виробничі майданчики; поставляється обладнання та здійснюється його монтаж та пусконалагоджувальні роботи; проводиться навчання персоналу; ведуться рекламні заходу.

На цій фазі формуються постійні активи підприємства. Деякі витрати, їх ще називають супутніми (наприклад, витрати на навчання персоналу, проведення рекламних кампаній, пуск і налагодження устаткування), частково можуть бути віднесені на собівартість продукції (як витрати майбутніх періодів), а частково капіталізовані (як передвиробнича витрати).

Фаза 3 - експлуатаційна (або виробнича). Вона починається з моменту введення в дію основного обладнання (у разі промислових інвестицій) або придбання нерухомості чи інших видів активів. У цій фазі здійснюється пуск в дію підприємства, починається виробництво продукції або надання послуг, повертається банківський кредит у разі його використання. Ця фаза характеризується відповідними надходженнями та поточними витратами.

Тривалість експлуатаційної фази впливає на загальну характеристику проекту. Чим далі в часі віднесена її верхня межа, тим більше сукупна величина доходу.

Дуже важливо визначити той момент, після досягнення якого грошові надходження вже безпосередньо не можуть бути пов'язані з первісними інвестиціями (так званий інвестиційний межу). При установці, наприклад, нового обладнання таким межею буде термін повного морального та фізичного зносу.

Загальним критерієм тривалості життя проекту або періоду використання інвестицій є суттєвість (значимість), з точки зору інвестора, грошових доходів, одержуваних в результаті цих інвестицій. Так, при проведенні банківської експертизи на предмет надання кредиту термін життя проекту буде збігатися з терміном погашення заборгованості, а подальша доля інвестицій банк не цікавить. Встановлені терміни приблизно відповідають сформованим у даному секторі економіки періодів окупності або зворотності довгострокових вкладень. Однак в умовах підвищеного інвестиційного ризику середня тривалість приймаються до здійснення проектів буде нижче, ніж в стабільній економіці.

Передінвестиційні дослідження

Передінвестиційна стадія безпосередньо передує основного об'єму інвестицій. Саме на цій стадії життєвого циклу проекту закладаються його життєздатність та інвестиційна привабливість. Попередня інвестиційні дослідження повинні дати повну характеристику інвестиційного проекту.

Тривалість даній стадії життєвого циклу інвестиційного проекту найчастіше неможливо визначити досить точно.

У світовій практиці виділяють наступні етапи (стадії) перед інвестиційних досліджень:

1. формування інвестиційного задуму (ідеї), або пошук інвестиційних концепцій (opportunity studies);
2. передпроектні, або підготовчі, дослідження інвестиційних можливостей (pre-feasibility studies);
3. техніко-економічні обгрунтування проекту (ТЕО), або оцінка його техніко-економічної та фінансової прийнятності (feasibility studies);
4. підготовка оціночного висновку і прийняття рішення про інвестування (final evaluation).

Логіка такого поділу на етапи проста. Спочатку необхідно знайти можливість поліпшення показників фірми за допомогою інвестування. Далі треба пропрацювати усі аспекти реалізації інвестиційної ідеї і підготувати бізнес-план.Еслі розроблений бізнес-план представляє інтерес, то слід продовжити дослідження шляхом глибокого опрацювання плану і ретельної оцінки економічних і фінансових аспектів намічуваних інвестицій. Нарешті, якщо результат оцінки виявляється сприятливим, настає етап прийняття рішення про реалізацію проекту і вибору найкращої з можливих схем його фінансування. Перевагою такого поетапного підходу є забезпечення можливості наростання зусиль і витрат, вкладених у підготовку проекту.

Формування інвестиційного задуму (ідеї), або пошук інвестиційних концепцій, передбачає:

* Вибір і попереднє обгрунтування задуму;
* Інноваційний, патентний і екологічний аналіз технічного рішення (об'єкта техніки, ресурсу, послуги), організація виробництва якого передбачена намічуваних проектом;
* Перевірку необхідності виконання сертифікаційних вимог;
* Попереднє узгодження інвестиційного задуму з федеральними, регіональними і галузевими пріоритетами;
* Попередній відбір підприємства, здатного реалізувати проект;
* Підготовку інформаційного меморандуму реципієнта.

Передпроектні дослідження, або підготовчі, інвестиційних можливостей включають:

* Попереднє вивчення попиту на продукцію та послуги з урахуванням експорту та імпорту; | оцінку рівня базових, поточних і прогнозних цін на продукцію (послуги);
* Підготовку пропозицій з організаційно-правову форму реалізації проекту і складом учасників;
* Оцінку передбачуваного обсягу інвестицій по укрупнених нормативів і попередню оцінку їх комерційної ефективності;
* Підготовку вихідної дозвільної документації;
* Підготовку попередніх оцінок по розділам ТЕО проекту, зокрема оцінку ефективності проекту;
* Затвердження результатів обгрунтування інвестиційних можливостей;
* Підготовку контрактної документації на проектно-вишукувальні роботи;
* Підготовку інвестиційної пропозиції для потенційного інвестора (рішення про фінансування робіт з підготовки ТЕО проекту).

Техніко-економічне обгрунтування проекту, або оцінка за техніко-економічної та фінансової прийнятності, передбачає:

* Проведення повномасштабного маркетингового дослідження (аналіз попиту і пропозиції, сегментації ринку, ціни, еластичності попиту, основних конкурентів, маркетингової стратегії, програми утримання продукції на ринку тощо);
* Підготовку програми випуску продукції;
* Підготовку пояснювальної записки, що включає дані попереднього обгрунтування інвестиційних можливостей;
* Підготовку вихідної дозвільної документації;
* Розробку технічних рішень, у тому числі генерального плану, технологічних рішень (аналіз стану технології, складу обладнання, завантаження діючих виробничих потужностей; пропозиції щодо модернізації виробництва; закупівля зарубіжних технологій; розширення виробництв, виробничий процес, використовувані сировинні та інші матеріали, комплектуючі вироби, енергоресурси);
* Містобудівні, архітектурно-планувальні і будівельні рішення;
* Інженерне забезпечення;
* Проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища та цивільної оборони;
* Опис організації будівництва;
* Підготовку даних про необхідний житлово-цивільному будівництві;
* Опис системи управління підприємством, організації праці робітників і службовців;
* Підготовку кошторисно-фінансової документації, в тому числі оцінку витрат виробництва; розрахунок капітальних витрат; розрахунок річних надходжень від діяльності підприємств; розрахунок потреби в оборотному капіталі, що проектуються та рекомендовані джерела фінансування проекту (розрахунок), передбачувані потреби в іноземній валюті; умови інвестування, вибір конкретного інвестора, оформлення угоди;
* Оцінку ризиків, пов'язаних із здійсненням проекту;
* Планування строків здійснення проекту;
* Оцінку фінансової ефективності проекту;
* Оцінку економічної та (або) бюджетної ефективності проекту (при використанні бюджетних інвестицій);
* Формулювання умов припинення реалізації проекту. Підготовлене ТЕО проходить позавідомчої, екологічну та інші види експертиз.

Підготовка оціночного висновку і прийняття рішення про інвестування.

Після завершення розробки ТЕО учасники інвестиційного проекту дають власну оцінку передбачуваних інвестицій у відповідності з конкретними цілями і можливими ризиками, витратами та прибутками.

Чим вище якість ТЕО, тим легше буває робота з оцінки проекту. До цього моменту з часу виникнення ідеї проекту вже витрачені певні час і кошти. Вартість передінвестиційних досліджень у загальній сумі капітальних витрат досить велика. Вона становить від 0,7% - для великих проектів до 5% - при невеликих обсягах інвестицій. Оціночна висновок покаже, наскільки виправдані були ці передвиробнича витрати.

При підготовці оціночного висновку увага концентрується на «здоров'я» фірми, яку передбачається фінансувати, на доходи власників цінних паперів, а також на захисті її кредиторів. Методи, що застосовуються для оцінки проекту згідно з цими критеріями, що стосуються аналізу технічних, комерційних, ринкових, управлінських, організаційних, фінансових і, можливо, економічних аспектів. Дані такої оцінки входять у загальне оціночне ув'язнення.

Оціночні ув'язнення, як правило, робляться не лише щодо конкретного проекту, але також і по галузях промисловості, пов'язаних з ним, і економіці в цілому. Так, якщо оцінюється автомобілебудівне підприємство, то висновок враховує і питання взаємовідносини підприємства з галузями - постачальниками сировини та обладнання, транспортним сектором, наявністю шосейних доріг і можливостями енергопостачання. Для великомасштабних проектів при складанні оціночного висновку можуть знадобитися перевірка зібраних даних та аналіз всіх факторів проекту, обумовлених його ділової середовищем, місцем розташування і ринками, а також наявністю ресурсів.

Необхідна опрацювання всіх питань, пов'язаних із здійсненням інвестиційного проекту, тому що це в значній мірі визначає успіх чи невдачу проекту в цілому. Недостатньо або неправильно обгрунтований проект приречений на серйозні труднощі при його реалізації, незалежно від того, наскільки успішно будуть вживатися всі наступні дії.

Категория: Инвестирование | Просмотров: 3206 |